Skip to content

Aktuality

– Aktuálna legislatíva v oblasti hygieny výživy a  bezpečnosti potravín

– Dňa 5. mája 2018 sa uskutoční 13. ročník kampane „Umývaj si ruky – zachrániš život“

– Očkovanie je nevyhnutné pre prevenciu ochorení a ochranu životov Pozývame Vás na „Deň otvorených dverí“na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne Oddelenie epidemiológie , Mederčská č. 39, 945 75 Komárno

– Aktuálna informácia o kvalite pitnej vody

– 22.marec-Svetový deň vody

– Význam kvality pitnej vody z hľadiska ochrany verejného zdravia 

– EURÓPSKY KÓDEX PROTI RAKOVINE   , leták

– Umývajte si ruky často, predídete tým najčastejším infekčným chorobám

– Informácia pre spotrebiteľov „Akrylamid v potravinách“

– Svetový deň diabetu 2017

– Novela vyhlášky č. 533/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania

– Vyhláška č. 125/2017 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania

– Aktuálna legislatíva v oblasti hygieny výživy a bezpečnosti potravín

– Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozornil na výskyt – Salmonella Minnesota – vo výrobku ,,Bellaves“ kuracie prsia mrazené solené, 2 kg (krajina pôvodu Brazília)

– Dotazník prieskumu, ktorý je zameraný na zistenie informovanosti o účinkoch ultrafialového žiarenia a návštevnosti solárií

V súvislosti s podozrením na podvod v prípade mäsa a mäsových výrobkov z Brazílie, hláseným v systéme RASFF oznamujeme:

Hlavný hygienik SR z preventívnych dôvodov vyzýva prevádzkovateľov zariadení spoločného stravovania, vrátane školských a predškolských zariadení, aby vzhľadom na vzniknutú situáciu spojenú s podozrením podvodu na mäse a mäsových výrobkoch z Brazílie,
boli zodpovední a ústretoví a aby dobrovoľne pozastavili používanie mäsa a mäsových výrobkov z Brazílie na prípravu pokrmov v zariadeniach spoločného stravovania až do preukázania jeho zdravotnej neškodnosti na základe vykonaných laboratórnych vyšetrení.
V prípade, že má zariadenie spoločného stravovania mäso alebo mäsové výrobky z Brazílie, odporúčame mu, aby kontaktoval príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva.
Z rovnakých preventívnych dôvodov súčasne odporúčame spotrebiteľom, aby sa informovali v zariadeniach spoločného stravovania na pôvod mäsa a mäsových produktov použitých na prípravu konkrétneho hotového pokrmu.
Uvedené navrhované opatrenia sú z dôvodu zabezpečenia ochrany zdravia obyvateľov SR.

– Spoločná inštrukcia o postupe pred a pri poskytovaní potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti charitatívnou organizáciou podľa § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z.    o potravinách v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o potravinách“)

– Bezodplatné poskytovanie hotových pokrmov na verejnosti – odporúčania 16 02 2017

Stanovisko k medializovaným informáciám v súvislosti s podávaním hotových pokrmov pre osoby bez domova a zo sociálne slabších skupín

– Aktuálna legislatíva v oblasti hygieny výživy a bezpečnosti potravín

– Stopové látky v pitnej vode

– 2. výnimka na použitie vody, ktorá nespĺňa limit ukazovateľa kvality vody určenej na ľudskú spotrebu

–  Svetový deň duševného zdravia

– 10.máj Svetový deň pohybu pod názvom – „Pohybom ku zdraviu“

– Aktuálna legislatíva v oblasti hygieny výživy a bezpečnosti potravín

 – Kampaň – Riadenie stresu a psychosociálnych rizík pri práci.

 – Koordinácia postupov pri zistení vysoko nebezpečnej nákazy v Slovenskej republike

 – Informácia o úprave používania farbív v potravinách

 – VÍRUSOVÁ HEPATITÍDA A

 – Zmena bankového účtu správnych poplatkov

 – Hemoragická horúčka Ebola

 – Najčastejšie otázky a odpovede súvisiace s vírusovým ochorením Ebola

 – Vírusové ochorenie Ebola – Informácia pre cestujúcich

 – Poliomyelitída – Odporúčania WHO a ECDC pre cestovateľov

 – Register ponúkaného majetku štátu

 – Solária zmeny v legislatíve

 – Koža a slnko

 – Ako sa chrániť pred kliešťom a ochoreniami prenášanými kliešťami

 – Výnimka na použitie vody, ktorá nespĺňa limit ukazovateľa kvality vody určenej na ľudskú spotrebu

 – Zber biologicky rozložiteľného odpadu zo zariadení spoločného stravovania

 – Základné hygienické požiadavky na ochranu zdravia po záplavách – pokyny pre verejnosť

 – Alzheimerova choroba

 – Ako predísť chrípke

 – Poradňa očkovania

 – Odstraňovanie materiálu s obsahom azbestu zo stavieb

 – Zdravotné riziká z používania solárií

 – Platnosť osvedčení o odbornej spôsobilosti

 – Ochrana pred slnečným žiarením

 – Chloramin B

 – Ochrana pred komármi

 – Kliešťová encefalitída