Skip to content

Aktuality

–  Svetový deň duševného zdravia

– Aktuálna legislatíva v oblasti hygieny výživy a bezpečnosti potravín

– 10.máj Svetový deň pohybu pod názvom – „Pohybom ku zdraviu“

– Prechádzka na podporu a rozvoj zdravia

– Kampaň “Save Lives: Clean Your Hands”  – “Umývaj si ruky – zachrániš život”

– Kampaň “Save Lives: Clean Your Hands”  – “Umývaj si ruky – zachrániš život”  – leták

– Prechádzka „črevom“

– Deň otvorených dverí

– EURÓPSKY IMUNIZAČNÝ TÝŽDEŇ – EIW 2016

– 7. apríl Svetový deň zdravia – Diabetes Mellitus

Sadzobník pre poskytovanie služieb v súvislosti so zabezpečením laboratórnych analýz vzoriek

22. marec – Svetový deň vody 

– Význam kvality pitnej vody z hľadiska ochrany verejného zdravia 

– Aktuálna legislatíva v oblasti hygieny výživy a bezpečnosti potravín

– Výročná správa RUVZ KN 2015

 – Prichádza chrípková sezóna

 – Kampaň – Riadenie stresu a psychosociálnych rizík pri práci.

 – Tlačová správa k chrípkovej sezóne

 – Koordinácia postupov pri zistení vysoko nebezpečnej nákazy v Slovenskej republike

 – Očkovací kalendár

 – Informácia o úprave používania farbív v potravinách

 – VÍRUSOVÁ HEPATITÍDA A

 – Zmena bankového účtu správnych poplatkov

 – Hemoragická horúčka Ebola

 – Najčastejšie otázky a odpovede súvisiace s vírusovým ochorením Ebola

 – Vírusové ochorenie Ebola – Informácia pre cestujúcich

 – Poliomyelitída – Odporúčania WHO a ECDC pre cestovateľov

 – Výročná správa RUVZ KN 2013

 – Výročná správa RUVZ KN 2014

 – Register ponúkaného majetku štátu

 – Solária zmeny v legislatíve

 – Koža a slnko

 – Ako sa chrániť pred kliešťom a ochoreniami prenášanými kliešťami

 – Výnimka na použitie vody, ktorá nespĺňa limit ukazovateľa kvality vody určenej na ľudskú spotrebu

 – Zber biologicky rozložiteľného odpadu zo zariadení spoločného stravovania

 – Základné hygienické požiadavky na ochranu zdravia po záplavách – pokyny pre verejnosť

 – Alzheimerova choroba

 – Ako predísť chrípke

 – Poradňa očkovania

 – Odstraňovanie materiálu s obsahom azbestu zo stavieb

 – Zdravotné riziká z používania solárií

 – Platnosť osvedčení o odbornej spôsobilosti

 – Ochrana pred slnečným žiarením

 – Chloramin B

 – Ochrana pred komármi

 – Kliešťová encefalitída