Skip to content

Aktuality

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVASLOVENSKEJ REPUBLIKY pod záštitou HLAVNÉHO HYGIENIKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
vyhlasuje celoslovenskú súťaž pre 7. ročníky základných škôl s názvom:

„NAJLEPŠIA PROTIDROGOVÁ NÁSTENKA“

– bližšie informácie – plagát

– Informácia pre spotrebiteľov „Akrylamid v potravinách“

– Svetový deň diabetu 2017

– Novela vyhlášky č. 533/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania

– Vyhláška č. 125/2017 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania

– Aktuálna legislatíva v oblasti hygieny výživy a bezpečnosti potravín

– Kampaň „Save Lives: Clean Your Hands“ („Umývaj si ruky – zachrániš život“)

– Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozornil na výskyt – Salmonella Minnesota – vo výrobku ,,Bellaves“ kuracie prsia mrazené solené, 2 kg (krajina pôvodu Brazília)

– Prvý importovaný prípad osýpok v Slovenskej republike

– EURÓPSKY IMUNIZAČNÝ TÝŽDEŇ – EIW 2017

– Pozývame Vás na „Deň otvorených dverí“ na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne

– Dotazník prieskumu, ktorý je zameraný na zistenie informovanosti o účinkoch ultrafialového žiarenia a návštevnosti solárií

V súvislosti s podozrením na podvod v prípade mäsa a mäsových výrobkov z Brazílie, hláseným v systéme RASFF oznamujeme:

Hlavný hygienik SR z preventívnych dôvodov vyzýva prevádzkovateľov zariadení spoločného stravovania, vrátane školských a predškolských zariadení, aby vzhľadom na vzniknutú situáciu spojenú s podozrením podvodu na mäse a mäsových výrobkoch z Brazílie,
boli zodpovední a ústretoví a aby dobrovoľne pozastavili používanie mäsa a mäsových výrobkov z Brazílie na prípravu pokrmov v zariadeniach spoločného stravovania až do preukázania jeho zdravotnej neškodnosti na základe vykonaných laboratórnych vyšetrení.
V prípade, že má zariadenie spoločného stravovania mäso alebo mäsové výrobky z Brazílie, odporúčame mu, aby kontaktoval príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva.
Z rovnakých preventívnych dôvodov súčasne odporúčame spotrebiteľom, aby sa informovali v zariadeniach spoločného stravovania na pôvod mäsa a mäsových produktov použitých na prípravu konkrétneho hotového pokrmu.
Uvedené navrhované opatrenia sú z dôvodu zabezpečenia ochrany zdravia obyvateľov SR.

– „Vyzvi srdce k pohybu“ aj v roku 2017!“

– 20.MAREC-SVETOVÝ DEŇ ÚSTNEHO ZDRAVIA

– 22.marec-Svetový deň vody

– Spoločná inštrukcia o postupe pred a pri poskytovaní potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti charitatívnou organizáciou podľa § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z.    o potravinách v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o potravinách“)

– Bezodplatné poskytovanie hotových pokrmov na verejnosti – odporúčania 16 02 2017

Stanovisko k medializovaným informáciám v súvislosti s podávaním hotových pokrmov pre osoby bez domova a zo sociálne slabších skupín

– Aktuálna legislatíva v oblasti hygieny výživy a bezpečnosti potravín

 – Očkovací kalendár 2017

– Stopové látky v pitnej vode

– 2. výnimka na použitie vody, ktorá nespĺňa limit ukazovateľa kvality vody určenej na ľudskú spotrebu

– Vtáčia chrípka A/H5N8 – informácia

– SVETOVÝ DEŇ AIDS – 1. december 2016,  WORLD AIDS DAY – 1 December 2016

–  Svetový deň duševného zdravia

– 10.máj Svetový deň pohybu pod názvom – „Pohybom ku zdraviu“

– Prechádzka na podporu a rozvoj zdravia

– Kampaň „Save Lives: Clean Your Hands“  – „Umývaj si ruky – zachrániš život“

– Kampaň „Save Lives: Clean Your Hands“  – „Umývaj si ruky – zachrániš život“  – leták

– Prechádzka „črevom“

– EURÓPSKY IMUNIZAČNÝ TÝŽDEŇ – EIW 2016

22. marec – Svetový deň vody 

– Význam kvality pitnej vody z hľadiska ochrany verejného zdravia 

– Aktuálna legislatíva v oblasti hygieny výživy a bezpečnosti potravín

 – Prichádza chrípková sezóna

 – Kampaň – Riadenie stresu a psychosociálnych rizík pri práci.

 – Tlačová správa k chrípkovej sezóne

 – Koordinácia postupov pri zistení vysoko nebezpečnej nákazy v Slovenskej republike

 – Informácia o úprave používania farbív v potravinách

 – VÍRUSOVÁ HEPATITÍDA A

 – Zmena bankového účtu správnych poplatkov

 – Hemoragická horúčka Ebola

 – Najčastejšie otázky a odpovede súvisiace s vírusovým ochorením Ebola

 – Vírusové ochorenie Ebola – Informácia pre cestujúcich

 – Poliomyelitída – Odporúčania WHO a ECDC pre cestovateľov

 – Register ponúkaného majetku štátu

 – Solária zmeny v legislatíve

 – Koža a slnko

 – Ako sa chrániť pred kliešťom a ochoreniami prenášanými kliešťami

 – Výnimka na použitie vody, ktorá nespĺňa limit ukazovateľa kvality vody určenej na ľudskú spotrebu

 – Zber biologicky rozložiteľného odpadu zo zariadení spoločného stravovania

 – Základné hygienické požiadavky na ochranu zdravia po záplavách – pokyny pre verejnosť

 – Alzheimerova choroba

 – Ako predísť chrípke

 – Poradňa očkovania

 – Odstraňovanie materiálu s obsahom azbestu zo stavieb

 – Zdravotné riziká z používania solárií

 – Platnosť osvedčení o odbornej spôsobilosti

 – Ochrana pred slnečným žiarením

 – Chloramin B

 – Ochrana pred komármi

 – Kliešťová encefalitída