Skip to content

Aktuality

Oznamujeme Vám, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spustilo prvú pomoc zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom pri znižovaní dopadov koronavírusu, ktorú schválila vláda Slovenskej republiky 31. marca 2020.

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny prijímajú od 6. apríla 2020 od 12:00 žiadosti o príspevky na mzdy zamestnancov od zamestnávateľov, ktorí museli povinne zatvoriť prevádzky.

Od stredy, 8. 4. 2020, budú môcť od 12:00 žiadať o príspevky aj ostatní záujemcovia, a to zamestnávatelia s poklesom tržieb a SZČO.

Viac infomácií  https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/spustame-prvu-pomoc.html a na stránke https://www.pomahameludom.sk/

KORONAVÍRUS: všetky aktuálne informácie v súvislosti s novým koronavírusom

Call centrum pre okres Komárno: 0911 305 651

v pracovných dňoch od 08:00 do 15:00 hod

E-mail: koronaviruskn@uvzsr.sk

Odborní pracovníci odpovedajú na otázky verejnosti týkajúce sa nového koronavírusu.

-Alzheimerova choroba 2020

– 22.marec-Svetový deň vody

– Voda a zmena klímy

– Význam kvality pitnej vody z hľadiska ochrany verejného zdravia 

– Stopové látky v pitnej vode

– OZNAMOVANIE KATEGÓRIE PRÁCE 2

– Očkovací kalendár na rok 2020 pre povinné pravidelné očkovanie detí a dospelých  (platnosť od 1. 1. 2020)

– Podpísanie realizačnej zmluvy na národný projekt „Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva“

– ÚVZ SR: Aktuálna situácia vo výskyte osýpok v SR a susedných štátoch

– ÚVZ SR: Informácia k výskytu ochorení na záškrt na Ukrajine

– ÚVZ SR: Na vši platí hygiena a disciplína

– Chrípková sezóna sa začala: Nepodceňujte chrípku a chráňte seba aj ostatných

– Používanie vlastných obalov zákazníkov na balenie pokrmov pripravených v zariadeniach spoločného stravovania

– ÚVZ SR: Chráňte deti pred infekčnými ochoreniami

– RÚVZ KN/ ÚVZ SR: Národné referenčné centrum pre Vibrionaceae v Komárne zaradili medzi najvýznamnejšie európske laboratóriá

– NRC pre Vibrionaceae stalo členom európskej siete VibrioNet Europe.

– Ako dodržiavať správne skladovanie a používanie PET fliaš

– Informácia pre prevádzkovateľov bezobalových predajní potravín

– Ako predchádzať úrazom detí

– Informácia pre spotrebiteľov: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na predaj výrobkov: AURESOIL Sensi &Secure Natural Care Ear Oil a BIOSTENIX Sensi oil Ear Cleansing Oil

– Zásady bezpečného kúpania

– „Zmrzlinárne“ kontrolujeme už niekoľko týždňov, opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov prevádzkovatelia prijímajú okamžite

– Stopové látky v pitnej vode- SOĽ nie je nad ZLATO

 Sezóna pieskovísk je tu. Na čo všetko treba myslieť pri hre detí na pieskovisku

– ÚVZ SR: Ponúknite deťom vodu, odnaučte ich od sladených a energetických nápojov

– Informácia pre verejnosť – upozornenie pre spotrebiteľov – predaj kozmetického výrobku Perle Bleue prostredníctvom internetových obchodov

– Ako sa chrániť pred kliešťom – deti

– Ako sa chrániť pred kliešťom – verejnosť

– EURÓPSKA KOMISIA: OZNÁMENIE KOMISIE z 13. júla 2017
týkajúce sa poskytovania informácií o látkach alebo výrobkoch, ktoré spôsobujú alergie alebo neznášanlivosť, uvedených v prílohe II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom

– ÚVZ SR: Výsledky kontrol zariadení spoločného stravovania v súvislosti s poľským hovädzím mäsom

– Informácia o odvolaní zákazu používania pitnej vody v obciach Číčov a Trávnik

Na základe opakovanej kontroly kvality pitnej vody bolo zistené, že mikrobiologická kvalita pitnej vody tečúcej z verejného vodovodu v obciach Číčov a Trávnik je vyhovujúca podľa platnej legislatívy bez možného ohrozenia verejného zdravia.
Na základe uvedeného Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne odvolal zákaz používania vody ako pitnej dodávanej rozvodmi verejného vodovodu v obciach Číčov a Trávnik s účinnosťou od 10. decembra 2018 o 15,00 hod.

-Stanovisko Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k otázke ochrany osobných údajov pri hlásení odmietnutia povinného očkovania

-Oznámenie Komisie o otázkach týkajúcich sa uplatňovania nariadenia (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom

– Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike

– Aktuálna legislatíva v oblasti hygieny výživy a  bezpečnosti potravín

– EURÓPSKY KÓDEX PROTI RAKOVINE   , leták

– Umývajte si ruky často, predídete tým najčastejším infekčným chorobám

– Informácia pre spotrebiteľov „Akrylamid v potravinách“

– Novela vyhlášky č. 533/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania

– Vyhláška č. 125/2017 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania

– Aktuálna legislatíva v oblasti hygieny výživy a bezpečnosti potravín

– Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozornil na výskyt – Salmonella Minnesota – vo výrobku ,,Bellaves“ kuracie prsia mrazené solené, 2 kg (krajina pôvodu Brazília)

– Dotazník prieskumu, ktorý je zameraný na zistenie informovanosti o účinkoch ultrafialového žiarenia a návštevnosti solárií

V súvislosti s podozrením na podvod v prípade mäsa a mäsových výrobkov z Brazílie, hláseným v systéme RASFF oznamujeme:

Hlavný hygienik SR z preventívnych dôvodov vyzýva prevádzkovateľov za- Stopové látky v pitnej vode- Stopové látky v pitnej voderiadení spoločného stravovania, vrátane školských a predškolských zariadení, aby vzhľadom na vzniknutú situáciu spojenú s podozrením podvodu na mäse a mäsových výrobkoch z Brazílie,
boli zodpovední a ústretoví a aby dobrovoľne pozastavili používanie mäsa a mäsových výrobkov z Brazílie na prípravu pokrmov v zariadeniach spoločného stravovania až do preukázania jeho zdravotnej neškodnosti na základe vykonaných laboratórnych vyšetrení.
V prípade, že má zariadenie spoločného stravovania mäso alebo mäsové výrobky z Brazílie, odporúčame mu, aby kontaktoval príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva.
Z rovnakých preventívnych dôvodov súčasne odporúčame spotrebiteľom, aby sa informovali v zariadeniach spoločného stravovania na pôvod mäsa a mäsových produktov použitých na prípravu konkrétneho hotového pokrmu.
Uvedené navrhované opatrenia sú z dôvodu zabezpečenia ochrany zdravia obyvateľov SR.

– Spoločná inštrukcia o postupe pred a pri poskytovaní potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti charitatívnou organizáciou podľa § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z.    o potravinách v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o potravinách“)

– Bezodplatné poskytovanie hotových pokrmov na verejnosti – odporúčania 16 02 2017

Stanovisko k medializovaným informáciám v súvislosti s podávaním hotových pokrmov pre osoby bez domova a zo sociálne slabších skupín

– Aktuálna legislatíva v oblasti hygieny výživy a bezpečnosti potravín

– 2. výnimka na použitie vody, ktorá nespĺňa limit ukazovateľa kvality vody určenej na ľudskú spotrebu

– Aktuálna legislatíva v oblasti hygieny výživy a bezpečnosti potravín

 – Kampaň – Riadenie stresu a psychosociálnych rizík pri práci.

 – Informácia o úprave používania farbív v potravinách

 – VÍRUSOVÁ HEPATITÍDA A

 – Zmena bankového účtu správnych poplatkov

 – Poliomyelitída – Odporúčania WHO a ECDC pre cestovateľov

 – Register ponúkaného majetku štátu

 – Solária zmeny v legislatíve

 – Koža a slnko

 – Výnimka na použitie vody, ktorá nespĺňa limit ukazovateľa kvality vody určenej na ľudskú spotrebu

 – Zber biologicky rozložiteľného odpadu zo zariadení spoločného stravovania

 – Základné hygienické požiadavky na ochranu zdravia po záplavách – pokyny pre verejnosť

 – Ako predísť chrípke

 – Poradňa očkovania

 – Odstraňovanie materiálu s obsahom azbestu zo stavieb

 – Zdravotné riziká z používania solárií

 – Platnosť osvedčení o odbornej spôsobilosti

 – Ochrana pred slnečným žiarením

 – Chloramin B

 – Ochrana pred komármi

 – Kliešťová encefalitída