Skip to content

Aktuality

OZNAM:
V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk bude súčasné webové sídlo RÚVZ KN www.ruvzkn.sk zrušené a vypnuté k 31.12.2023. Od 1.1.2024 bude doména www.ruvzkn.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ KN nájdete na novom portáli na podstránke https://www.uvzsr.sk/web/ruvzkn.
Od 23.12.2023 nebude toto webové sídlo aktualizované.

Nové webové sídlo úradov verejného zdravotníctva

Nové webové sídlo úradov verejného zdravotníctva sa aktuálne nachádza v skúšobnej prevádzke na doméne uvzsr.sk. Úrad verejného zdravotníctva SR a 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva budú komunikovať s verejnosťou cez jedno webové sídlo. Naším zámerom je komunikáciu pre občanov, odbornú verejnosť a podnikateľov zjednotiť, sprehľadniť a docieliť proužívateľské prostredie. Návrhy na prípadné zlepšenia môžete zaslať na adresu portal@uvzsr.sk. Účelom skúšobnej prevádzky je overiť funkcionalitu elektronických služieb a obsah webového sídla tak, aby boli významným prínosom pre občanov, podnikateľov aj odbornú verejnosť.

Deň otvorených dverí poradne na odvykanie od fajčenia pri príležitosti „Svetového dňa bez tabaku 2023“

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne (RÚVZ so sídlom v Komárne) pri príležitosti „Svetového dňa bez tabaku 2023“ Vás pozýva na „Deň otvorených dverí poradne na odvykanie od fajčenia“ v termíne od 29. mája – do 2. júna 2023 v čase od 8.00- do 11.00 hod. v priestorov Poradenského centra ochrany a podpory zdravia RÚVZ so sídlom v Komárne (adresa viď nižšie).

V rámci „Dňa otvorených dverí“ budú realizované nasledovné aktivity:

  • Meranie oxidu uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu
  • Spirometria
  • Vyplnenie dotazníka na zistenie stupňa závislosti
  • Poskytnutie individuálneho poradenstva

Prihlásiť sa, prípadne získať viac informácií, môžete na tel. č.: 035 / 770 26 27, e-mailom na adrese: ruvzkn@uvzsr.sk, alebo osobne na adrese úradu: Mederčská 39, 945 01 Komárno.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne

Máj je mesiacom povedomia o rakovine kože:
Nepodceňujte zdravie pokožky, chráňte sa pred priamym slnkom Každoročne počas mája, tesne pred hlavnou letnou sezónou, odborníci šíria osvetu a zvyšujú povedomie o rakovine kože. Osobitná pozornosť sa venuje melanómu – agresívnemu typu rakoviny kože, ktorému možno predchádzať. Cieľom kampane je zdôrazniť význam ochrany pred slnkom obzvlášť v letných mesiacoch, pričom upozorňuje na súvis medzi celkovým vystavovaním sa UV žiareniu a rizikom vzniku rakoviny kože.

Celonárodná kampaň na zvýšenie pohybovej aktivity pod záštitou ÚVZ SR
Súťaž organizuje RÚVZ Banská Bystrica v spolupráci s RÚVZ v SR
v rámci programu CINDI, k jubilejnému X. ročníku celonárodnej kampane „Vyzvi srdce k pohybu“

Upozornenie na podvodné e – maily.

Touto cestou by sme Vás chceli upozorniť na zasielanie podvodných e – mailov z e – mailovej adresy z domény „uvzsr.eu“ školským zariadeniam, týkajúcich sa opatrení pri výskyte tuberkulózy u zamestnancov a žiakov. List nemá náležitosti oficiálnej korešpondencie ÚVZ SR a odvoláva sa na neexistujúce oddelenie ÚVZ SR. V prípade doručenia e mailu nie je potrebné postupovať podľa inštrukcií uvedených v liste.

Monitoring aktivity kliešťov

EURÓPSKY IMUNIZAČNÝ TÝŽDEŇ EIW 2023

Heslo kampane „Dobehnime zabudnuté očkovanie“ (The big catch up)

23 – 29. apríla 2023 prebieha 18. ročník kampane Európskeho imunizačného týždňa (EIW), ktorá je zameraná na prevenciu infekčných ochorení, ktorým sa dá predchádzať očkovaním. EIW sa koná každoročne v apríli. 18. ročník kampane je sprevádzaný heslom „Dobehnime zabudnuté očkovanie“.
Slogan „Prevent Protect Immunize“/ „Predchádzať chrániť očkovať“ vyjadruje posolstvo každoročnej kampane.

Na Slovensku budú aktivity realizované pod záštitou hlavného hygienika Slovenskej republiky a Kancelárie svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku. Koordinátorom aktivít bude Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Hlavné odkazy EIW 2023:

√ „Každá dávka sa počíta“ – každá dávka očkovacej látky je dôležitá

na predchádzanie vzniku a šírenia infekčných ochorení.

√ „Včasnosť očkovania je dôležitá“ – očkovací kalendár pre povinné pravidelné očkovanie detí a dospelých je nastavený s cieľom ochrany pred infekčnými ochoreniami v takom časovom intervale, v ktorom je očkovanie najviac potrebné. Dôležité je teda dodržiavať termíny očkovania v zmysle očkovacieho kalendára a doočkovať sa chýbajúcimi dávkami očkovacej látky.

√ „Rozprávajme sa o očkovaní“ – otvorená komunikácia pacientov a zdravotníckych pracovníkov vytvára pochopenie a podporuje motiváciu zo strany rodičov dodržiavať termíny očkovania nastavené v očkovacom kalendári alebo  odporúčaniach expertov.

Fakty o očkovaní:

– Očkovaním predchádzame ochoreniam, chránime život; očkovanie je základom pre celoživotné zdravie.

– Očkovanie proti prenosným chorobám nechráni len očkované osoby, chráni aj ostatných okolo nich (kolektívna ochrana).

– Vďaka očkovaniu je mnoho infekčných ochorení vzácnych alebo takmer neznámych. Očkovanie je jednou z najúčinnejších a najlacnejších zdravotníckych intervencií.

Pravidelné povinné očkovanie detí, ktoré je v SR bezplatné sa vykonáva v záujme zdravia dieťaťa v rámci špecifickej preventívnej starostlivosti. V súlade s Chartou práv dieťaťa má každé dieťa právo byť chránené pred infekčnými chorobami.

Deň otvorených dverí pri príležitosti „Svetového dňa zdravia 2023“

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne (RÚVZ so sídlom v Komárne) pri príležitosti Svetového dňa zdravia 2023 Vás pozýva na „Deň otvorených dverí“ do priestorov Poradenského centra ochrany a podpory zdravia RÚVZ v Komárne (adresa viď nižšie).

Program:

Dňa 12. 4. 2023 (streda) 7.00 – 11.00 hod.:

  • Deň otvorených dverí, merania glukózy, lipidových parametrov, tlaku krvi, pulzu, obvodu pásu a bokov.
  • Merania prístrojom OMRON (bazálny metabolizmus,viscerálny tuk, kostrové svalstvo, telesný tuk).
  • Poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu

Dňa 13. 4. 2023 (štvrtok) 7.00 – 11.00 hod.:

  • Deň otvorených dverí, merania glukózy, lipidových parametrov, tlaku krvi, pulzu, obvodu pásu a bokov.
  • Merania prístrojom OMRON (bazálny metabolizmus,viscerálny tuk, kostrové svalstvo, telesný tuk).
  • Poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu

V prípade záujmu o vyšetrenie cholesterolu, glykémia a trigclyceridov je potrebné vyšetrenie absolvovať nalačno. Prihlásiť sa, prípadne získať viac informácií, môžete na tel. č.: 035 / 770 26 27, e-mailom na adrese: ruvzkn@uvzsr.sk, alebo osobne na adrese Úradu: Mederčská 39, 945 01 Komárno.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne

„Svetový deň obezity“- Víťaz regionálneho kola celoslovenskej súťaže: 2.C- Základná škola J. A. Komenského, Komárno
Názov práce: Zdravá desiata

22.marec-Svetový deň vody

Svetový deň vody si svet pripomína každoročne 22. marca už od roku 1993, kedy bol po prvýkrát vyhlásený Valným zhromaždením OSN. Jeho cieľom je upriamiť pozornosť svetovej verejnosti na vodu, ktorá je pre život na Zemi nenahraditeľná a ovplyvňuje všetky jeho sféry. Zameriava sa najmä na zdôraznenie dôležitosti zabezpečenia dostatku zdravotne bezpečnej pitnej vody pre každého obyvateľa na Zemi a racionálne hospodárenie s jej zdrojmi.
Ústrednou témou Svetového dňa vody 2023 je „Urýchlená zmena“ v kontexte vyriešenia krízy nedostatku vody a osvety v oblasti hygieny. A keďže voda ovplyvňuje nás všetkých, potrebujeme, aby každý začal konať čo najskôr. Zapojte do tejto kampane seba, vašu rodinu, školu, prácu či inú vám blízku komunitu a spoločne tak skúsme zmeniť spôsob, akým vo svojom živote používame, konzumujeme a hospodárime s vodou!
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne bude v rámci Svetového dňa vody 2023 poskytovať pre verejnosť 22. marca 2023 od 800hod. do 1500hod. bezplatne orientačné vyšetrenie vzoriek pitnej vody z individuálnych vodných zdrojov – v  ukazovateľoch dusičnany a dusitany a poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody, kvality vody z verejných vodovodov, individuálnych studní a ďalších problémov, súvisiacich s vodou.

Doporučený postup pri odbere vzorky:
• vzorka vody musí byť odobratá do čistej polyetylénovej (PET) fľaše v množstve cca.0,5 l,
• pred naplnením fľaše vzorkou vody je potrebné vodu dostatočne odpustiť (cca 2-3 min, prípadne dlhšie ak voda nebola dlhšiu dobu používaná), aby sa prepláchlo vodovodné potrubie a odčerpala stojatá voda,
• následne je potrebné dostatočne prepláchnuť fľašu odoberanou vodou,
• po prepláchnutí naplniť fľašu vzorkou vody a uzavrieť uzáverom,
• fľašu označiť štítkom s údajmi o odbernom mieste (typ zdroja – kopaná, vŕtaná alebo vrážaná studňa a pod.; adresa, na ktorej sa zdroj nachádza),.
• vzorku vody na vyšetrenie priniesť do budovy Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne, Mederčská č. 39 v areáli Nemocnice v Komárne (telefonický kontakt: 035/7702 627, 0940 653 931).

Súčasne žiadame verejnosť o vyplnenie online dotazníka „Mám rád vodu“, ktorý pre verejnosť pripravil Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a v ktorom nás zaujíma názor verejnosti na kvalitu pitnej vody z verejných vodovodov a individuálnych vodných zdrojov. Dotazník je dostupný na webovej stránke
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqi94RyeWjNtIA79ia6SHOhAoK3-x6w2d79rmnitPVdsNSMQ/viewform

Informačný leták Svetový deň vody 2023

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
v spolupráci s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva
a Skutočne zdravou školou o.z.
vyhlasuje celoslovenskú súťaž pre triedy základných škôl pri príležitosti Svetového dňa obezity!

Týka a prediabetes aj Vás ?

Svetovému dňu diabetu – 14. november 2022

Vírusové ochorenie Ebola: Informácie pre cestovateľov

Opičie kiahne: Informácie a odporúčania pre organizátorov podujatí, plagát

Leto 2022: Ako si chrániť zdravie počas horúčav a odporúčania pre cestovateľov

POZOR NA ČREVNÉ NÁKAZY

CHRÁŇTE SA PRED SLNEČNÝM ŽIARENÍM

Buďme ohľaduplní, kúpme sa zdravšie!, plagát-1, plagát-2, plagát-en, plagát-hu,

Deň otvorených dverí

Pozývame Vás na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne – Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu Mederčská č. 39, 945 01 Komárno na „Deň otvorených dverí“ ktorý sa bude konať dňa 31. mája 2022 od 9,00 do 14,00 hod. z príležitosti „Svetového dňa bez tabaku 2022“.
V rámci dňa otvorených dverí sa budeme zameriavať na:
• Meranie oxidu uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu
• Určenie stupňa závislosti pomocou dotazníka
• Poskytnutie individuálneho poradenstva
• Poskytnutie informácií o poradne na odvykanie od fajčenia

Prípady opičích kiahní v európskom regióne (základné informácie o ochorení)

Pozývame Vás na „Deň otvorených dverí“ na Regionálny úrad verejného zdravotníctva z príležitosti EURÓPSKEHO IMUNIZAČNÉHO TÝŽDŇA ,EURÓPSKY IMUNIZAČNÝ TÝŽDEŇ EIW 2022

Svetový deň zdravia 2022 – „Naša planéta, naše zdravie“

Čo robiť v čase stresu: Ilustrovaná príručka

Soláriá a zdravie, leták

Poškodenie zdravia sekundárnymi otravami jedlými hubami – informácia

Ako podporiť duševné zdravie starších ľudí počas pandémie COVID-19

Letný manuál prevencie počas horúčavAko sa správať na kúpalisku

ÚVZ SR: Odporúčania pre verejnosť na ochranu zdravia po záplavách

Svetový deň zdravia 2021:

Neriskujte a dôsledne zvažujte nevyhnutnosť každej cesty do zahraničia

Informácia o zrušení povinnosti zamestnávateľa oznamovať údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 2 Povinnosť zamestnávateľa oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 2bola v celom rozsahu zrušená zmenou zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinnou od 21. júla 2020).

Prieskum výskytu prírodného plynu radón v pobytových priestoroch

– 14. november Svetový deň diabetu

Prevencia osteoporózy

Oznamujeme Vám, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spustilo prvú pomoc zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom pri znižovaní dopadov koronavírusu, ktorú schválila vláda Slovenskej republiky 31. marca 2020.

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny prijímajú od 6. apríla 2020 od 12:00 žiadosti o príspevky na mzdy zamestnancov od zamestnávateľov, ktorí museli povinne zatvoriť prevádzky.

Od stredy, 8. 4. 2020, budú môcť od 12:00 žiadať o príspevky aj ostatní záujemcovia, a to zamestnávatelia s poklesom tržieb a SZČO.

Viac infomácií  https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/spustame-prvu-pomoc.html a na stránke https://www.pomahameludom.sk/

– Voda a zmena klímy

– Význam kvality pitnej vody z hľadiska ochrany verejného zdravia 

– Stopové látky v pitnej vode

– OZNAMOVANIE KATEGÓRIE PRÁCE 2

– Podpísanie realizačnej zmluvy na národný projekt „Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva“

– ÚVZ SR: Na vši platí hygiena a disciplína

– Chrípková sezóna sa začala: Nepodceňujte chrípku a chráňte seba aj ostatných

– Používanie vlastných obalov zákazníkov na balenie pokrmov pripravených v zariadeniach spoločného stravovania

– ÚVZ SR: Chráňte deti pred infekčnými ochoreniami

– RÚVZ KN/ ÚVZ SR: Národné referenčné centrum pre Vibrionaceae v Komárne zaradili medzi najvýznamnejšie európske laboratóriá

– NRC pre Vibrionaceae stalo členom európskej siete VibrioNet Europe.

– Ako dodržiavať správne skladovanie a používanie PET fliaš

– Informácia pre prevádzkovateľov bezobalových predajní potravín

– Ako predchádzať úrazom detí– Zásady bezpečného kúpania

– Stopové látky v pitnej vode- SOĽ nie je nad ZLATO

 Sezóna pieskovísk je tu. Na čo všetko treba myslieť pri hre detí na pieskovisku

– ÚVZ SR: Ponúknite deťom vodu, odnaučte ich od sladených a energetických nápojov

– Ako sa chrániť pred kliešťom – deti

– Ako sa chrániť pred kliešťom – verejnosť

– EURÓPSKA KOMISIA: OZNÁMENIE KOMISIE z 13. júla 2017
týkajúce sa poskytovania informácií o látkach alebo výrobkoch, ktoré spôsobujú alergie alebo neznášanlivosť, uvedených v prílohe II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom

-Stanovisko Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k otázke ochrany osobných údajov pri hlásení odmietnutia povinného očkovania

-Oznámenie Komisie o otázkach týkajúcich sa uplatňovania nariadenia (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom

– Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike

– EURÓPSKY KÓDEX PROTI RAKOVINE   , leták

– Umývajte si ruky často, predídete tým najčastejším infekčným chorobám

– Informácia pre spotrebiteľov „Akrylamid v potravinách“

– Novela vyhlášky č. 533/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania

– Vyhláška č. 125/2017 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania

– Dotazník prieskumu, ktorý je zameraný na zistenie informovanosti o účinkoch ultrafialového žiarenia a návštevnosti solárií

– Spoločná inštrukcia o postupe pred a pri poskytovaní potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti charitatívnou organizáciou podľa § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z.    o potravinách v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o potravinách“)

– Bezodplatné poskytovanie hotových pokrmov na verejnosti – odporúčania 16 02 2017

 – Kampaň – Riadenie stresu a psychosociálnych rizík pri práci.

 – Informácia o úprave používania farbív v potravinách

 – Zmena bankového účtu správnych poplatkov

 – Poliomyelitída – Odporúčania WHO a ECDC pre cestovateľov

 – Register ponúkaného majetku štátu

 – Koža a slnko

 – Zber biologicky rozložiteľného odpadu zo zariadení spoločného stravovania

 – Základné hygienické požiadavky na ochranu zdravia po záplavách – pokyny pre verejnosť

 – Poradňa očkovania

 – Odstraňovanie materiálu s obsahom azbestu zo stavieb

 – Zdravotné riziká z používania solárií

 – Platnosť osvedčení o odbornej spôsobilosti

 – Ochrana pred slnečným žiarením

 – Ochrana pred komármi

Translate »